مطالب مرتبط با (ساختمان-گوش-انسان-)

img
img
img
img
shape
shape
ساختمان گوش

ساختمان گوش

گوش دارای اندام های مختص شنیدن و تعادل می باشد. که در استخوان گیجگاهی جمجمه قراردارد.

ادامه مطلب
بالا